home
HOME  » ONZE DOELEN  » Onze geschiedenis

Het begin van ons verhaal speelt zich af in de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze periode gaapt een kloof tussen rijk en arm. Heel wat bevolkingsgroepen kennen bittere armoede. Deze reikt zo ver dat heel wat wanhopige moeders hun kinderen te vondeling leggen in de hoop dat een welwillend iemand hen zal opvangen en opvoeden.

In die tijd van armoede neemt de staat weinig initiatief. Daardoor rust de zorg voor kwetsbare groepen: zieken, bejaarden, armen, mensen met een handicap, weeskinderen, sterk op religieuzen: zusters en broeders. Daarom worden in de negentiende eeuw heel wat nieuwe congregaties gesticht. Kanunnik Triest is de oprichter van de congregatie Kindsheid Jesu.

Ook in Hasselt ziet de geestelijke overheid de noodzaak in van een zustercongregatie die voor de opvoeding van wezen zal instaan. Zo strijken in 1840 een aantal "Zusters Kindsheid Jesu" neer in het hartje van Hasselt, in het "Hemelrijk", niet ver van de Maastrichterstraat. Ze zijn vlug ingeburgerd, onder de volkse naam "de blauwe nonnen", omwille van hun blauw habijt. Om te beginnen richten ze een tehuis voor weesmeisjes op. In 1935 wordt door de zusters na verschillende omzwervingen een nieuw gebouwencomplex betrokken aan de Rozenstraat, waar een afzonderlijke vleugel voorzien is voor de huisvesting van de kinderen. Er kunnen zo’n 100 kinderen terecht. (Het klooster aan de Rozenstraat is rond 2008 verbouwd en herbergt 28 bejaardenflats)

Na de 2de wereldoorlog vermindert het aantal wezen. Er dient zich een nieuwe nood aan : verwaarloosde kinderen uit sociaal onaangepaste gezinnen. Het eerste “gerechtskind” wordt opgenomen in 1953
(jeugdrechtbank Tongeren ). Aan de benadering, de opvoeding en de omgang met deze kinderen worden andere eisen gesteld. Alhoewel de zusters door hun toewijding en door hun altijd beschikbaar zijn heel wat kunnen bereiken, dringt zich meer en meer de nood op om opgeleide leken in te schakelen om deze jongeren te begeleiden. Tegelijkertijd wordt in 1965 een nieuwe Wet op de jeugdbescherming van kracht.

Vanaf 1974 doet de personeelssubsidiëring nadrukkelijk zijn intrede en gaat uiteraard de hulpverlening de volgende jaren beïnvloeden. Er wordt binnen de instelling gezocht op welke wijze het aanbod het gezinsverband, dat de meeste kinderen missen, kan compenseren. Men kiest ervoor (op aandringen van de Overheid) om van een grootschalige opvang te evolueren naar opgesplitste leefgroepen, waarin het gezinsvervangend karakter een belangrijk aandachtspunt wordt. Vaak woont een echtpaar in in de leefgroep. Door de stijging van het personeel ontstaat er ruimte om met meer individuele aandacht naar de jongeren te stappen. 

Vanaf 1991 ontstaat er een tendens om intensiever met de ouders samen te werken. De Oever kiest ervoor, te vertrekken vanuit een pedagogische visie waarbij de gezinssamenhang en de onverbrekelijke band van ouders en kinderen erkend en ondersteund worden. Van daaruit wil De Oever een mogelijke terugkeer naar thuis voorbereiden. Tegelijk wordt geopteerd voor het afstappen van het werken naar gezinsmodel; de aangemelde kinderen/
jongeren laten geen te grote nabijheid meer toe, omwille van de ernst van hun problematiek en het te concurrentiële karakter tussen ouders en inwonende begeleiders. Een dienstrol met wisselende personeelsleden biedt hier een gepaster aanbod.

Eind jaren '80, begin jaren '90 gaat de Vlaamse Gemeenschap in haar nieuwe decreten de kwalitatieve en kwantitatieve normen ten aanzien van voorzieningen en projecten voortaan bepalen. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die zich voorneemt doorgaans minderjarigen op te nemen of te begeleiden in het kader van deze gecoördineerde Decreten moet daartoe erkend wordenDe Oever breidt haar aanbod de volgende 20 jaar verder uit met een ambulant aanbod, een dagcentrum en enkele bijkomende residentIële settings. Hiermee wil De Oever meer en meer tegemoet komen aan een hulpverlening op maat van de cliënt en uiteraard een gepast antwoord geven op de noden die gesignaleerd worden in de maatschappij.

 

37851773