home
HOME  » WERKEN BIJ ONS  » Stage doen

Openstaande stageplaatsen academiejaar 2016-2017

Wil je je aanmelden voor één van bovenvernoemde stageplaatsen of heb je nog vragen,
neem dan contact op met Michel Camerotto.

Voor elke invulling van de stageplaats is er een selectiegesprek. Voeg bij je stageaanvraag zeker jouw cv toe.
Dit overzicht is gepubliceerd op 16 maart 2016. Als onze stageplaatsen allemaal zijn ingevuld, vermelden we dit op onze website.

Onze kijk naar stagiair(e)s 

Wij zijn een beroepsorganisatie en wij hebben een innovatief organisatieklimaat (provincie Limburg, 2001). Dit schept uiteraard verwachtingen naar onze stagiairs en kleurt onze bril in aanwerving en begeleiding van stagiairs.

Stagiairs kunnen een meerwaarde betekenen voor de organisatie omdat ze op hun unieke wijze de samenleving binnen brengen in de organisatie. Op deze wijze kunnen ze bijdragen aan toetsing aan de wereld rondom ons. Stagiairs brengen bovendien hun kijk en hun capaciteiten mee, wat kan leiden tot vernieuwing en confrontatie met het eigen denken en eigen manieren van werken. Stagiairs worden in hun opleiding geconfronteerd met de nieuwste theoretische en praktische inzichten in het orthopedagogisch landschap. Deze inbreng zien we als waardevol voor innovatie binnen De Oever.

Om een goede match te krijgen tussen de verwachtingen van de opleidingsinstellingen en De Oever en haar afdelingen is het goed met elkaar af te stemmen (hoe lopen beoordelingen, wat verwachten opleiders, weten opleiders wat wij verwachten van studenten, …). Samenwerken met ‘dezelfde’ scholen helpt ons om die contacten te verdiepen, wat niet wegneemt om onze open houding te behouden naar studenten uit andere scholen waar minder/niet wordt mee samengewerkt tot nu toe. De dialoog met de scholen dient op allerlei vlakken te worden onderhouden, door bijvoorbeeld input te geven op studiedagen en besprekingen van de opleiding en zo verder.

De unieke positie van de stagiair binnen De Oever vraagt om een wederzijds engagement. Enerzijds rekent de organisatie op het uitvoeren van het engagement dat de stagiair opneemt, anderzijds biedt de organisatie, vanuit een waarderende houding, ondersteuning, begeleiding en ontwikkelingskansen aan de stagiair.
We verwachten van stagiairs dat ze gemotiveerd zijn en hun eigen krachten kunnen inzetten om zo, binnen het geheel van
De Oever, mee te werken aan kwaliteitsvolle ondersteuning, opvang en/of begeleiding, waardoor verdere groei bevorderd wordt van de kinderen, jongeren en hun gezinnen. De stagiair mag van de organisatie verwachten dat de organisatie haar krachten inzet om het engagement en leerproces van de stagiair te helpen waarmaken.
In een kennismakingsgesprek worden expliciet deze wederzijdse verwachtingen duidelijk gesteld. Op deze manier ontstaat er een goede match tussen de vraag naar (of het aanbod aan) stage vanuit de organisatie en de vraag (of aanbod) van de stagiair.

De taken van stagiairs bevinden zich zowel binnen het orthopedagogisch handelen en taken die, als het ware, een verdere invulling van randvoorwaarden om het kwaliteitsvol werken waar te maken.
De taken en verwachtingen zijn afgestemd op het leerniveau (opleiding, jaar van opleiding, …) van de stagiair, maar ook op de persoonlijke krachten en inbreng van de stagiair en noden en behoeften van de afdeling waarin wordt stage gelopen.
We verwachten van stagiairs een langere inschakeling in de afdeling (meer uren en langere periode) afhankelijk van het jaar waarin de student zit. Kijkstages en bezoeken vinden we noodzakelijk om aan studenten een goed beeld te geven van de sector. We staan open voor diverse opleidingen en onderzoeken of vragen van buiten de orthopedagogische setting terecht kunnen binnen de afdelingen. De invulling en mogelijkheden tot bieden van stage, bezoeken en kijkstages, behoren tot de autonomie van het team binnen het geheel van deze visie.
Het takenpakket is niet limitatief, maar grenzen van de veiligheid van de doelgroep dienen bewaakt te worden. In het bijzonder denken we hierbij aan verzorgingsmomenten, slaapmomenten en gelijkaardige situaties.

Een stagiair wordt beschouwd als gelijkwaardig met elk ander teamlid. Er wordt verwacht dat hij of zij volwaardig deelneemt. De bespreking van personeelszaken en of –processen op teamvergaderingen wordt niet a priori uitgesloten voor stagiairs.
De veiligheid om dit te bespreken wordt afgetoetst bij het betrokken personeelslid of het team.

Stagiairs krijgen een kwaliteitsvolle ondersteuning, begeleiding en ontwikkelingskansen. Dit gebeurt op een zo kort mogelijk niveau binnen de organisatie, maar ook door de organisatie als geheel.
Binnen De Oever leeft de cultuur om veel feedback te geven aan elkaar en aan stagiairs. Dit al vanaf de werving en selectie.
De methode van (voortdurende) feedback zien we als onze manier om professioneel en kwalitatief met stagiairs om te gaan en als onderdeel van de ondersteuning die we hen bieden.
De stagebegeleiding van een laatstejaarsstudent moet leiden tot een potentieel toekomstige werknemer binnen De Oever.

37851773