home
HOME  » WERKEN BIJ ONS  » Vrijwilliger worden

Onze kijk naar vrijwilligers 

De organisatie kiest er voor om geen permanente rekrutering van vrijwilligers te doen.
Er is actieve rekrutering voor invulling van de (tijdelijke) noden.

Hierbij gaan we er van uit dat, op het ritme van de vrijwilliger, er ruimte is voor een kort of lang engagement, dat meer of minder intensief kan zijn. Dit ritme kan eveneens aangepast zijn aan de verwachting en noden van de organisatie.

In het werven van vrijwilligers hebben we aandacht voor veiligheid, krachten en kwaliteiten van de vrijwilliger. We gaan na in welke mate we als organisatie een invulling zijn van de nood aan ‘het doen van vrijwilligerswerk’ bij de vrijwilliger.

In een kennismakingsgesprek worden expliciet de wederzijdse verwachtingen duidelijk gesteld. Het moet na het gesprek duidelijk zijn welke de noden en behoeften zijn van de afdeling of de organisatie en wat de mogelijkheden en wensen van de vrijwilliger zijn.
Goede afspraken zijn nodig. Elke partij (vrijwilliger, afdeling en organisatie) dient te weten wat de duurtijd van het vrijwilligerswerk is, welke functie en taken worden opgenomen en hoe de ondersteuning zal verlopen.
Op deze manier ontstaat er een goede match tussen de vraag naar (of het aanbod aan) vrijwilligerswerk vanuit de organisatie en de vraag (of aanbod) van de vrijwilliger.

Vrijwilligers zijn geen betaalde beroepskrachten en hun takenpakket is anders dan die van de beroepskrachten. De unieke positie van de vrijwilliger binnen De Oever vraagt om een wederzijds engagement. We verwachten dat de vrijwilligers gemotiveerd zijn en hun eigen krachten kunnen inzetten om mee te werken aan kwaliteitsvolle ondersteuning, opvang en/of begeleiding, waardoor verdere groei bevorderd wordt van de kinderen, jongeren en hun gezinnen. De vrijwilliger mag van de organisatie verwachten dat de organisatie haar krachten inzet om het engagement van de vrijwilliger te helpen waarmaken.

De taken van vrijwilligers zijn eerder resultaatgericht en afgestemd op bepaalde (tijdelijke) noden binnen een bepaalde afdeling of binnen de organisatie.
De taken van vrijwilligers bevinden zich buiten het orthopedagogisch handelen van de beroepskrachten en zijn een aanvulling hier op. De taken zijn als het ware een verdere invulling van randvoorwaarden om het kwaliteitsvol werken waar te maken. Dat een vrijwilliger hierbij pedagogisch dient te handelen in contacten met de doelgroep is onvermijdelijk. De vrijwilliger dient zijn verantwoordelijkheid hier in op te nemen. We verwachten dat dit pedagogisch handelen teruggekoppeld wordt naar de beroepskrachten.
Het takenpakket is niet limitatief, maar grenzen van de veiligheid van de doelgroep dienen bewaakt te worden. Taken die we expliciet niet willen toewijzen aan vrijwilligers zijn verzorgingsmomenten, slaapmomenten en gelijkaardige situaties.

Vrijwilligers krijgen kwaliteitsvolle ondersteuning, begeleiding en ontwikkelingskansen. Dit gebeurt op een zo kort mogelijk niveau binnen de organisatie, maar ook door de organisatie als geheel. De ondersteuning en begeleiding is gekoppeld aan het takenpakket. Het moet voor de vrijwilliger duidelijk zijn waar hij of zij terecht kan voor ondersteuning en opvolging van zijn of haar taken. Een traject op maat kan hiervoor ontwikkeld worden.

Vrijwilligerswerk binnen De Oever is onbezoldigd. Afspraken worden gemaakt over terugbetaling van onkosten die ontstaan uit het vrijwilligerswerk.

De Oever werkt contextgericht en wil daarbij mensen uit het netwerk engageren om de cliënt te ondersteunen. Deze mensen zien we niet als vrijwilligers, het zijn netwerkfiguren met hun eigen bijzondere betekenis voor de cliënt. Andere vrijwilligers (buiten het netwerk) zouden kunnen ingeschakeld worden als ondersteuning voor de cliënt of het gezin, hiervoor verwijzen we door naar bestaande ondersteuningsdiensten voor vrijwilligers.

37851773