home
HOME  » ONZE AANPAK  » Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik mijn toegangsticket? 

Voor je bij ons terecht komt heb je meestal gesproken met een andere hulpverleningsdienst zoals een CLB, een arts, het jongerenadvies centrum...

Als zij je geen gepaste hulp kunnen geven, kan een begeleiding bij ons misschien helpen. De meeste van onze begeleidingen zijn intensief, ingrijpend en langdurig. Daarom zijn niet al onze modules rechtstreeks toegankelijk voor iedereen.

Het CLB, Kind en Gezin of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk kunnen je aanvraag voor hulp in de bijzondere jeugdzorg indienen bij de intersectorale toegangspoort. Medewerkers van deze overheidsdienst hebben de opdracht om te bepalen of je in aanmerking komt voor een begeleiding in het niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod van vzw De Oever. Als zij beslissen dat dergelijke begeleiding jou kan helpen, is je toegangsticket binnen. 

Ook voor onze rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding en het dagcentrum in Heusden-Zolder werken we samen met partners die je helpen om in te schatten of één van onze hulpverleningsvormen voor jou iets kan betekenen. Als één van onze partners je doorverwijst naar De Oever, dan is je toegangsticket binnen.

Hoe aanmelden voor het rechtstreeks toegankelijk aanbod? 

 

vzw De Oever werkt volop mee aan de realisatie van de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp.

Concreet zijn vanaf 1 januari 2015 een deel van onze contextbegeleidingen en vanaf 1 maart 2015 onze dagbegeleidingen in groep rechtstreeks toegankelijk.

Omdat ons aanbod beperkt is en we graag de meest kwetsbare gezinnen willen begeleiden, maken we goede afspraken met onze partners-toeleiders omtrent vraagverheldering en organisatie van onthaal en intake.

We werken al nauw samen met:

 • Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbanken
 • Jeugd- en Sociale Politie HaZoDi
 • Crisispunt -18j

Als je interesse hebt om een mogelijke samenwerking te bekijken, dan kan je contact opnemen met inez.beys@deoever.be


Hoe start mijn begeleiding? 

Kennismaking:

Via één van onze partners-toeleiders kan je vrijblijvend vragen om kennis te maken.
Tijdens het kennismakingsgesprek kom je met iedereen die belangrijk is (je mama, je papa, broer, zus, een ander familielid of iemand die je begeleidt) naar De Oever. Een begeleider vertelt je hoe we samen zullen leven en werken, wat we belangrijk vinden, ... We willen ook graag horen wat jij belangrijk vindt en je kan ook vragen stellen. 

Een kennismakingsgesprek in een leefgroep (module verblijf):
Als je tijdelijk verhuist naar een leefgroep zie je voor het eerst het huis, een slaapkamer, de living, de tuin, ... Mogelijk zie je de andere kinderen/jongeren die er verblijven. Soms verzorgen zij mee de rondleiding. Het is altijd moeilijk om zonder ouders, familie in een onbekende omgeving te gaan wonen. We doen er alles aan om je bij ons een goed gevoel te geven, maar het vraagt ook een grote inspanning en een aanpassing van jou. En als je echt het gevoel hebt dat het je niet zal lukken, moet je dit zeker vertellen aan je consultent/verwijzer.

Een kennismakingsgesprek in het dagcentrum (module dagbegeleiding in groep):
Jij en je ouders worden ontvangen in het dagcentrum. Je ziet de keuken, de speel- en ontspanningsruimtes, de huiswerkkamer. Je ontmoet enkele kinderen/jongeren die begeleidt worden in het dagcentrum. Zij organiseren mee je rondleiding.

Een kennismakingsgesprek bij een BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen)-dienst (module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen):
Jij komt op bezoek bij onze dienst of wij komen tot bij jou. We bespreken jouw verwachtingen en we overlopen wat wij voor jou zouden kunnen betekenen.

Na de kennismaking ga je terug naar huis. Samen met de consulent en de begeleiding van deze dienst beslis je of jouw hulp kan starten. Dan volgt een intakegesprek.

Getuigenis Julie:

"Ik ben samen met mijn jongere zus naar De Oever gegaan. Tijdens ons kennismakingsgesprek gingen we eerst aan tafel zitten om te praten met een begeleidster van de leefgroep en de contextbegeleidster. We hebben veel uitleg gekregen over hoe het eraan toe gaat in de leefgroep. Daarna hebben we een rondleiding gekregen. Het is een groot huis met veel slaapkamers en een ook een speelkamer. Toen de rondleiding gedaan was gingen de grote mensen nog even verder praten. Mijn zus en ik mochten dan met een begeleidster mee buiten gaan spelen. Ik voelde me blij omdat ik ergens terecht kon. Ik had het me heel anders voorgesteld. Ik vond het een mooi en proper huis."

 

Intakegesprek:

Je gaat op gesprek bij de dienst die jou en je gezin waarschijnlijk gaat verder helpen. Of we komen tot bij jou. De dienst die jou doorverwijst maakt een afspraak en vertelt De Oever over jouw situatie.

We hebben graag dat alle belangrijke betrokkenen aanwezig zijn bij dit gesprek zoals bv. je mama, papa, consulent, oma, vriend. Je ontmoet voor het eerst je begeleid(st)er.
Tijdens dit intakegesprek luisteren we naar de hulpvragen van alle betrokkenen. We bespreken wat kan en wat niet kan. We maken afspraken waarrond we gaan werken en hoe we gaan werken. Meestal is dit heel concreet. Soms moeten we samen verder zoeken en is dit gesprek een eerste maar belangrijke stap. Als iedereen akkoord is met de inhoud van de begeleiding, kan de begeleiding kort na het intakegesprek starten.

Een intakegesprek in een leefgroep (module verblijf):
Zowel jij als je ouders krijgen een begeleid(st)er. Voor jou is dit je individuele begeleid(st)er, voor je ouders is dat de contextbegeleide(st)er. Beiden zijn aanwezig op het intakegesprek. Zij zullen je vanaf de opname verder begeleiden.
Het intakegesprek gebeurt in De Oever. Indien je nog geen kennismakingsgesprek hebt gehad, krijg je natuurlijk een rondleiding.

Een intakegesprek bij een BZW-dienst (module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen), een Thuisbegeleidingsdienst (module contextbegeleiding) of een Dagcentrum (module dagbeleiding in groep):
Jij of je gezin krijgt één begeleid(st)er. Hij/zij zal je vanaf de opname begeleiden.
Het intakegesprek gebeurt op de dienst of we komen tot bij jou.

Getuigenis Mohammed, 38 jaar:

"Bij het intakegesprek hebben we goede afspraken kunnen maken. Als ouders hebben we kunnen zeggen wat wij wilden en er werd rekening gehouden met onze wensen. Voetbal is belangrijk voor mijn zoon. Op dagen dat hij gaat trainen, moet hij niet naar het dagcentrum gaan. Ik heb er nu ook alle vertrouwen in dat het eten aangepast is aan onze cultuur."

Getuigenis Frank, 41 jaar:

"Ik ben vader van drie kinderen. Ik zag al de hele week op tegen het intakegesprek. Alweer uitleggen dat het moeilijk loopt met onze oudste en opnieuw in discussie terecht komen. Maar het viel goed mee. Mijn vrouw, ik en de kinderen deden allemaal ons vehaal. De contextbegeleidster luisterde naar ons en benoemde enkele positieve punten die ze opmerkte. Ze vroeg ons ook om de positieve punten van elkaar te benoemen. Ik verschoot van sommige uitspraken van mijn kinderen. Zo had ik het nog niet bekeken. We hebben een hele weg af te leggen maar de start is al goed gemaakt."


Wie kom ik tegen? 

Elk team in De Oever heeft zijn eigen medewerk(st)ers. De mensen die jij vooral gaat tegenkomen zijn je begeleid(st)ers.
De begeleiding is er om voor jou te zorgen, om jou te ondersteunen, te helpen, te troosten, om met jou te babbelen over ernstige dingen maar ook over koetjes en kalfjes, om met jou lief en leed te delen...Je begeleiders zijn opgeleid om je te helpen. Zij hebben meestal een menswetenschappelijk diploma zoals bijvoorbeeld orthopedagogie, opvoeder, psycholoog, maatschappelijk assistent. Zij volgen regelmatig bijscholingen.
Als je in een leefgroep verblijft of je gaat naar een dagcentrum dan ga je meerdere begeleid(st)ers tegenkomen. Omdat zij permanent aanwezig zijn, werken zij in wisselende diensten.
Krijg je hulp van een BZW-dienst of Thuisbegeleidingsdienst ga je enkel jouw begeleid(st)er zien.

Het begeleidingsteam komt regelmatig samen. Zij bespreken alle begeleidingen. Als er moeilijkheden zijn gaan de begeleid(st)ers samen naar een oplossing zoeken. De informatie die hier uitgewisseld wordt, blijft tussen de begeleiders van het team. Zonder toestemming mag deze informatie niet doorgegeven worden aan andere personen of diensten.Enkel de coördinator, de directeur en de inspecteur kunnen de teamvergaderingen bijwonen.

Regelmatig is er een stagiair(e) aanwezig. Hij/zij hoort bij het team en doet dezelfde dingen als een begeleid(st)er.

Getuigenis Whesley, 13 jaar:

Onze begeleider vertelt Whesley dat hij tijdelijke een andere begeleidster gaat krijgen.
"Ik hoop dat het iemand is waar ik ook geen ruzie mee hoef te maken, zoals bij jou. Niet zo iemand die op voorhand al weet hoe ik in elkaar steek en zogezegd weet wat ik moet doen en wat ik nodig heb."

Casus Saffi ,18 jaar:

Wim, begeleider, spreekt Saffi aan dat zijn kleren erg muf ruiken. Hij wil hem beschermen tegen mogelijke negatieve reacties van de omgeving. Bij onderzoek naar de oorzaak ontdekken ze dat Saffi zijn kleren te lang in de wasmachine laat, waardoor ze verstikken.
Saffi: "Ik vond het heel erg toen je dat tegen me gezegd hebt. Ik schaamde me. Toch ben ik blij dat je het gedaan hebt. Ik snap nu ook waarom mijn vrienden me lachend stinky noemden."

Getuigenis Luca, 15 jaar:

Sonja, begeleidster, vraagt bij afronding van de begeleiding aan Luca wat hem het meeste geholpen heeft.
Luca: "Ik vond het fijn dat ik mijn eigen weg mocht gaan, ook als iedereen (school, ouders) mijn keuze eigenlijk niet zag zitten en dat je dan toch langs me bleef staan."

Getuigenis Axel, 20 jaar:

Habiba vraag aan Axel: "Wat werkt voor jou in de begeleiding?"
Axel:" Als je begeleidster zich voor je inzet, dan voel je dat!"


Hoe helpen we? Wie willen we voor jou zijn

Wij luisteren en houden in de mate van het mogelijke rekening met alle betrokken partijen in je begeleiding:

 • jij als kind of jongere
 • je mama, papa
  omdat zij verantwoordelijk over je zijn en het recht hebben betrokken te worden
 • alle andere personen die voor jou belangrijk kunnen zijn of worden (bvb. je grootouders, een goede vriend(in), ...
 • de persoon die je bij ons heeft aangemeld (bvb. je consulent)

Als we er samen in slagen om voor één aanpak te gaan is de kans groter dat je begeleiding slaagt.


We vertrekken vanuit jouw vragen of doelstellingen
. Aan de hand van deze vragen bepalen we samen welke stappen we gaan zetten. We doen dit stap voor stap, met respect voor ieders tempo en mogelijkheden. De andere betrokkenen worden ook gehoord.
 

We gaan samen op zoek hoe we jou het beste vooruit helpen. Elke situatie is anders, we werken op maat van jou. Indien je specifieke of aanvullende hulp nodig hebt, zoeken wij een samenwerkende partij die je deze hulp kan geven.
 

We willen een betrouwbare gesprekpartner zijn voor jou en alle betrokkenen. We houden individuele gesprekken. Waar mogelijk zitten we samen met anderen die belangrijk zijn in je begeleiding zodat je zelf kan horen wat zij vertellen.
 

We garanderen jouw privacy en die van alle betrokken partijen. Zonder jouw toestemming of de toestemming van je gezin wordt geen informatie doorgegeven aan andere diensten of personen. We zijn gehouden aan ons beroepsgeheim, dus we geven zonder jouw toestemming of de toestemming van je ouders geen informatie door aan andere diensten of personen. Indien een gemandateerde verziening (vertrouwenscentrum kindermishandeling, ondersteuningscentrum jeugdzorg) of een jeugdrechtbank jouw situatie opvolgt zijn we wel verplicht belangrijke informatie over je gezin aan hen te melden.

Wij vinden het belangrijk de rechten van jongeren en kinderen (en ouders) in de jeugdhulp te respecteren. Jullie hebben rechten. Zo heb je b.v. recht op informatie en recht op inspraak in de begeleiding. Wil je meer over weten over je rechten: klik hier

Wij willen duidelijke afspraken maken om de hulpverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom heeft elke dienst een huishoudelijk reglement. Bij de opname gaat je begeleiding dit samen met jou overlopen.

De hulp die we bieden vraagt veel tijd en energie van jou en je ouders. Als je niet vrijwillig kiest voor deze hulp, begrijpen we dat je weerstand hebt. Om je te kunnen helpen is het toch belangrijk dat je zelf hulp of verandering wil.

Getuigenis Jashna, 16 jaar:

"Ik zag het soms niet meer zitten. Je luisterde elke keer opnieuw geduldig naar mijn verhaal. Ik wist dat ik je kon vertrouwen en dat mijn verhaal niet bij anderen terecht kwam. Dat gaf me veiligheid."


Wanneer stopt mijn begeleiding? 

Niemand kan voorspellen hoe een begeleiding zal lopen. Niemand kan dan ook zeggen hoe lang een begeleiding zal duren.

Bij gedwongen hulpverlening beslist de jeugdrechter of een begeleiding verlengd, gewijzigd of beëindigd wordt. Indien we je vrijwillig begeleiden, dan beslissen we in overleg over het verloop van een begeleiding.

De begeleiding kan stoppen als:

 • je 18 jaar geworden bent*
 • de vooropgestelde doelstellingen zijn bereikt
 • je geen engagement meer toont
 • het onmogelijk wordt je verder te begeleiden omdat jij of je ouders zich niet houden aan afspraken of omdat je veiligheid of deze van anderen in het gedrang komt
 • de termijn in het indicatiestellingsverslag of de jeugdhulpbeslissing is verstreken

Als je begeleiding in een bepaalde hulpverleningsvorm in De Oever stopt, ga je weer naar huis of naar een pleeggezin, je gaat alleen wonen, je neemt een andere hulpverleningsvorm bij ons op of kan beroep doen op een andere dienst die je beter kan verder helpen.

*als je 18 jaar wordt stopt een begeleiding in de bijzondere jeugdzorg tenzij je op dat moment kan aantonen dat verdere hulp noodzakelijk is. In dat geval kan je begeleiding doorlopen tot je max. 21 jaar bent.

Getuigenis Levi, 17 jaar:

"Jullie hebben me goed geholpen. ik kan me nu veel beter beheersen. Ik word minder snel kwaad. Ook op school gaat het beter. Dankzij jullie heb ik terug de motivatie gevonden om iedere dag naar school te gaan en om mijn schoolwerk te maken. Van mij mag het dagcentrum stoppen. Ik wil graag minder komen. Over enkele maanden denk ik dat ik sterk genoeg ben om het alleen te kunnen."

Getuigenis Monique, 35 jaar:

"Mijn dochtertje van 9 jaar verblijft 2 jaar in een leefgroep. Er was veel ruzie thuis. Ook ons ander dochtertje leed onder deze situatie. We schreeuwden veel tegen elkaar, er werden al eens spullen stuk gegooid. Er kwam al begeleiding aan huis, maar dat was nog niet voldoende. Er waren nog maar heel weinig fijne momenten thuis. Toen mijn dochtertje tijdelijk in De Oever ging wonen, kwamen wij allemaal even tot rust. Tijdens de begeleiding kwam ik erachter dat ik meer de vriendin was van mijn dochter dan de moeder. Daarom luisterde mijn dochtertje niet altijd naar mij, zij werd eigenlijk de baas in huis. Ik heb nu geleerd om op een andere manier te straffen en te belonen. Ook met mijn man gaat het thuis al veel beter. Er zijn weer heel vaak fijne momenten. We hebben ons doel bereikt! In de zomer komt ons dochtertje weer bij ons wonen. Er gaat wel nog wat hulp aan huis komen, opdat we er toch niet helemaal alleen voor staan. Hier voelen we ons allemaal goed bij."

Getuigenis Yentl, 13 jaar:

"Ik verblijf nu al 4 jaar in de leefgroep en ik voel me hier niet meer op mijn plaats. Alle andere kinderen zijn jonger dan ik en zij trekken alle aandacht van de begeleiding naar zich toe. Ze maken ook veel drukte en daar kan ik niet meer tegen. Ik weet dat ik nog niet terug naar huis kan maar in deze groep voel ik bij niemand nog aansluiting en hier wil ik ook niet blijven. Samen met de begeleiding hebben we gezocht naar een leefgroep waar er meer jongeren van mijn leeftijd verblijven. Ik verhuis binnenkort naar een andere groep waar ik meer aansluiting zal vinden en waar ik mij verder kan ontwikkelen."

Getuigenis Bram, 18 jaar:

"Toen de thuisbegeleiding bij ons thuis startte, had ik mijn buik al vol van hulpverleners. Vooral omdat ik bij iedere nieuwe begeleider het gevoel kreeg dat  allemaal aan mij lag. En deze keer zou dat niet anders zijn, dacht ik. Mijn naam stond immers weer op dat dossier.
Als ik nu terug aan die thuisbegeleiding denk, moet ik wel toegeven dat ik er toch iets aan heb gehad. De thuisbegeleider maakte tijd om ook naar mijn verhaal te luisteren en om mij beter te leren kennen. Zo werd ik meer dan alleen maar een "probleem".
Ondertussen is de begeleiding afgerond. Ik heb er veel aan gehad. Ik kreeg hulp bij de dingen die ik belangrijk vond. Ook de afstand met mijn gezin heeft goed gedaan. Ik heb een betere band met hen en heb geleerd mijn grens aan te geven. Ik woon in een mooi appartement dat ik via een sociaal verhuurkantoor huur. Ik ben op zoek naar een nieuwe job, maar die zoektocht kan ik nu wel alleen aan."             


Wat kost mijn begeleiding? 

De Vlaamse overheid betaalt ons voor de dienstverlening die we jou bieden.

De intersectorale toegangspoort of de jeugdrechtbank kunnen soms wel beslissen dat (een gedeelte van) het kindergeld ingehouden wordt.

Een begeleiding kost je dus geen geld, wel veel tijd, energie en inzet.


Wat staat er in mijn dossier? Wie bewaart mijn dossier?

Tijdens je begeleiding in De Oever houden wij een persoonlijk dossier bij. Jij en je ouders hebben recht tot inzage. Hier zijn regels rond. De begeleiding legt deze regels uit bij het begin van je begeleiding. Je dossier wordt tot één jaar na het beeindigen van je begeleiding bij De Oever bewaard. Daarna wordt je dossier vernietigd.

Volgende documenten zitten in je dossier:

Verslaggeving:
Bij de start van de begeleiding maken we afspraken rond de doelstellingen die we willen bereiken. We werken samen aan een stappenplan. Deze stappen worden uitgeschreven in een handelingsplan. Zo worden je mogelijkheden voor de toekomst wel duidelijk.

De evolutie die we maken schrijven we neer in een evolutieverslag. Deze evolutie wordt besproken samen met jou, je ouders en de verwijzer.

Deze verslagen worden gemaakt in overleg met jou (en eventueel met je ouders). Je mag deze verslagen altijd lezen. Als er andere betrokkenen vermeld staan in het verslag moeten zij wel eerst toestemming geven. Indien je situatie wordt opgevolgd door een gemandateerde voorziening of een jeugdrechtbank zijn wij verplicht de verslagen aan hen te bezorgen zodat zij op de hoogte blijven van je evolutie.

Medische documenten
deze gegevens kan je steeds opvragen bij je behandeld geneesheer

Voorbeelden van andere documenten:
- documenten van school
- verlofaanvragen
- beschikking
- intakeverslag, kennismakingsverslag


Waar kan ik terecht met klachten? 

Met een klacht richt je je in eerste instantie tot je begeleider.

Indien je je klacht niet kan bespreken met je begeleider of je hebt het gevoel dat je binnen het team niet terecht kan, dan kan je binnen De Oever terecht bij de coördinatoren of de algemeen directeur (zie menu contact)

Als je binnen De Oever geen gehoor vindt rond je klacht, dan kan je ook extern terecht bij de Jolijn
 

37851773