home
HOME  » ONS AANBOD  » Verblijf

Verblijf in leefgroep 

Je verblijft tijdelijk in een leefgroep. D.w.z. dat je, onder toezicht van begeleiding, samenwoont met andere jongeren en begeleiding in een gewoon huis in de straat. Je hebt een eigen kamer die je volgens de afspraken en naar eigen smaak kunt inrichten.
In de leefgroep is altijd begeleiding aanwezig. Bij hen kan je terecht met vragen of met je verhalen over de alledaagse dingen.
Eén begeleid(st)er is je individuele begeleid(st)er. Hij of zij zal jou extra bijstaan bij je vragen of noden, bijvoorbeeld over school, ouders, toekomst, hobby's.
Je verblijf is een rustpauze. Het geeft jou en je ouders de gelegenheid om een stuk weg af te leggen, beter te leren inspelen op moeilijkheden en spanningen.

Contextbegeleiding in verblijf 

Als je tijdelijk in een leefgroep van De Oever verblijft, dan wordt er automatisch ook contextbegeleiding opgestart voor jou en je gezin.

De contextbegeleider treedt op vanuit een coördinerende, verbindende positie naar alle betrokkenen, waarbij het belang van 
de jongere centraal staat.
Vanuit de dialoog met alle betrokkenen krijgt de begeleiding van de jongere concreet vorm en gestalte.
Uitgaande van de krachten van de jongere en zijn context, stellen we de doelen voor een begeleiding op.
Concreet wil dit zeggen dat we gesprekken hebben met: de ouders, het gezin, de jongere, de consulent, het team waar de jongere verblijft en andere betrokken externe diensten.


Een woordje meer uitleg hierover.


De jongere:

Hij of zij is het uitgangspunt van de begeleiding.
Daarom gaat de contextbegeleider trachten voeling te krijgen met de jongere.
Dit gebeurt via gesprekken met de begeleiding van de leefgroep, deelname aan de teamvergaderingen en rechtstreeks contact met de jongere.

Er worden regelmatig ouder en/of gezinsgesprekken georganiseerd in het kader van het realiseren van de doelstellingen.

De ouders:
In overleg met degene die jou en je gezin aangemeld heeft bij de toegangspoort van integrale jeugdhulp of je consulent wordt een intake georganiseerd, waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd.
Op de intake worden de hulpvragen van de betrokkenen verkend.
 Tijdens dit gesprek wordt de eerste concrete planning besproken om op een doelmatige manier de hulpverlening aan te vatten en te organiseren.
Vertrekkende vanuit de gedachte dat kinderen hun ouders nodig hebben in 
de verdere uitbouw van hun leven, trachten we de aanwezige krachten van beide ouders en het gezin te versterken.
Van bij het begin van de begeleiding wordt er een handelingsplan opgemaakt dat met de ouders besproken wordt door de contextbegeleider.
De bedoeling is daarbij dat we doorheen het hele traject trachten de ouders en het gezin te ondersteunen. Om de zes maanden wordt het hulpverleningstraject met alle betrokkenen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Hiervan wordt een evolutieverslag gemaakt.

Het gezin:

Via gezinsgesprekken trachten we de wederzijdse inzet van alle betrokkenen zichtbaar te maken.
Hierbij is er oog voor de aanwezige gezinsprocessen en trachten we de ontwikkeling van alle gezinsleden te bevorderen.Indien je een consulent hebt vanuit een gemandateerde voorziening of vanuit de jeugdrechtbank:


Om de 6 maanden wordt het hulpverleningstraject geëvalueerd. Deze evaluatie vindt een weerslag in het evolutieverslag dat met de betrokkenen opgemaakt en besproken wordt en vervolgens overgemaakt wordt aan de consulent. 
De contextbegeleider brengt de consulent op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in de loop van het hulpverleningstraject. Bezoek- en verlofaanvragen worden door de contextbegeleider overgemaakt aan de consulent.

Naar het team waar de jongere verblijft:

De contextbegeleider waakt erover dat de verbinding tussen de verschillende contexten gerespecteerd wordt en tracht de verbinding verder uit te bouwen en te optimaliseren, daarom neemt de contextbegeleider deel aan de besprekingen van de jongere tijdens de teamvergaderingen in de leefgroep. De contextbegeleider heeft ook regelmatig overleg met je individuele begeleider vanuit de leefgroep om je hulpverlening af te stemmen.

Andere externe diensten:
Indien er tijdens het hulpverleningstraject ook andere diensten betrokken zijn, dan gaat de contextbegeleider samen met jou en je gezin en in overleg met de individuele begeleider/ teamverantwoordelijke bepalen wie de meest aangewezen persoon is om met die diensten contact op te nemen.
De contextbegeleider dient erover te waken dat de hulpverlening op elkaar afgestemd is.


Tijdens het totale traject van de hulpverlening zorgen we er voor dat alle informatie met veel zorg wordt doorgegeven, rekening houdende met de rechten van alle betrokkenen.
Ook bij verschil in visie wordt de communicatie open gehouden met respect voor de eigenheid van ieders visie.
Men tracht zoveel mogelijk te zoeken naar een compromis. Indien dit echter niet lukt, wordt de knoop doorgehakt door diegene die de eindverantwoordelijkheid draagt betreffende dat thema. Dit kan zijn: de ouders, de jeugdrechter, de leefgroepbegeleiding, de schooldirectie…

37851773